Cena služieb je stanovená  na základe objemu a obsahu poskytovaných služieb a samozrejme vzájomnou dohodou.